illustratie van het spelplus logo met de bekende gele plusjes die het motto van spelplus verbeelden: spelplezier met speciale spellen voor senioren

Retourneren

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht & Modelformulier voor herroeping

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:
 
A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht
 
Herroepingsrecht
 
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (SpelPlus v.o.f., Keizer Karelweg 412, 1181 RK Amstelveen, Nederland, Tel.: +31-20-8231256, E-Mail: sales@spelplus.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
Gevolgen van de herroeping
 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de rechtstreekse kosten van retourzending.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
 
B. Modelformulier voor herroeping
 
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
 
SpelPlus v.o.f.
Keizer Karelweg 412
NL - 1181 RK Amstelveen
E-Mail: sales@spelplus.nl
 
Uw bestelling (met in achtneming van bepalingen) kunt u terugsturen naar:
 
SpelPlus v.o.f.
Visseringweg 32
NL - 1112 AS  Diemen
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)
herroep/herroepen (*)
 
_______________________________________________________
 
_______________________________________________________
 
Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________
 
________________________________________________________
Naam van de consument(en)
 
________________________________________________________
Adres van de consument(en)
 
 
 
 
________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend)
 
_________________________
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.